Utskrift

Raskere tilbake

Skrevet av LBS. i kategorien LBS

c_633_366_16777215_00___images_Illustrasjonsbilder_raskere_tilbake_650.jpg

Raskere tilbake ved Lade Behandlingssenter er tilknyttet en nasjonal satsning som har som mål å hindre unødig lange sykefravær. Tilbudet vårt er fordelt mellom poliklinisk behandling og innleggelse i døgnbehandling.  Det er fastleger og andre med henvisningsrett som fortløpende vurderer hvilke av pasientene med rusrelaterte problemer, som kan komme raskere tilbake i arbeid, hvis de får et tilrettelagt behandlingstilbud.

Raskere tilbake - poliklinikk

Gjennom individualterapi med inntil 18 måneders behandlings-lengde, samt et to ukers intensivt kurs, hvor ulike tema relatert til rus og arbeidsliv belyses, vil vår poliklinikk- bidra til at pasienter med problematisk rusbruk kan få hjelp til å mestre sine problemer, og gjenoppta sitt arbeid- så raskt som mulig. Kurset heter “Mestre Jobben. Mestre Livet?” og holdes fire ganger i året. Når poliklinikken mottar henvisninger kaller de hurtig inn til en første gangs samtale og vurderer om pasienten faller inn under ordningen. Pasienter betaler egenandel, men poliklinikken kan tilby en gratis uforpliktende samtale til pasienter som ønsker å diskutere egen situasjon med en fagperson, før de forplikter seg til et behandlingsopplegg.  

Ved å klikke på denne linja kan du lese om erfaringene til en av brukerne våre.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at ordningen ved poliklinikken også gjelder pårørende til rusmisbrukere.

Raskere tilbake – døgn

Vår klinikkavdeling tilbyr intensiv korttidsbehandling (fire uker) i institusjon for arbeidstakere der innleggelse- vurderes- som nødvendig for å stoppe en negativ rus-utvikling. Under oppholdet legges det vekt på samarbeid med arbeidsgiver og henvisende instans.  Et behandlings-tilbud ved Raskere Tilbake – døgn kan deles inn i tre faser:

  • Avklarings- og samarbeidsfase i forkant av institusjonsoppholdet,
  • Fire ukers døgnbehandling i institusjon,
  • Oppfølgingsfase i inntil ett år etter utskrivning.

Henvisninger merkes Raskere tilbake og sendes til:

 

Blå Kors Lade Behandlingssenter

Lade Allé 86

7041 TRONDHEIM

 

I henvisingen må det framgå om man ønsker poliklinisk tilbud eller døgnbehandling.

Lenken under gir deg tigang til brosjyren vår.

files/Raskere_tilbake.pdf

Les også om erfaringen til en av brukerne våre ved å klikke på lenken under

files/Raskere_tilbake.docx