Utskrift

"A til Å" ser helheten i behandlingen

Skrevet av LBS. i kategorien LBS

c_633_366_16777215_00___images_Frontbilder_fasade_a.jpg

 

Samarbeidsprosjektet A-Å har gått fra å være et prosjekt til å bli en fast samarbeidsavtale; i første omgang mellom Lade BS og Namsos kommune.

Prosjektet startet høsten 2009 og ble formelt avsluttet i desember 2011. Fra og med januar 2012 er samarbeidet på permanent basis.

Selv om Namsos er samarbeidskommunen, jobber Lade BS tett sammen med samtlige kommuner i regionen. Men avtalen med Namsos er langt mer strukturert og også forpliktende.

Målet med «A til Å-prosjektet» er å skape et samarbeid mellom pasient, behandlingsinstitusjon og andre instanser som jobber rundt pasienten, så tidlig som mulig i forløpet. Når Lade BS får en søknad fra Namsos ringer A til Å «bjella». Samhandlingen starter umiddelbart, fra å forberede innleggelse og behandling til å avklare pårørende sitt behov for oppfølging.

Ventetiden har tidligere vært opplevd som en periode som ofte kan være preget av passivitet. Vi har omdøpt begrepet ventetid til forberedelsestid, for å signalisere at vi jobber aktivt også i denne fasen av behandlingen.

«A til Å» innebærer et opplegg som inneholder minst fire samarbeidsmøter mellom partene. To av møtene i forkant av innleggelse, ett underveis og det siste etter utskrivning. I startfasen er det helt avgjørende at en Individuell plan for pasienten blir utarbeidet.

Kortversjonen av «A-Å» ser omtrent slik:

1. Bedre tjenestetilbudet til pasient og pårørende.
•    Redusere antall uplanlagte reinnleggelser
•    Redusere belastningskostnader for pårørende

2. Bedre kvaliteten på samarbeid mellom kommuner og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
•    Rutineforbedring
•    Økt gjensidig faglig forståelse og anerkjennelse
•    Kompetanseutvikling og kunnskapsutveksling – å gjøre hverandre gode!

3. Utarbeide retningslinjer for samarbeid mellom tverrfaglig spesialisert rusbehandling og kommunene i regionen.

Lade BS samarbeider med i alt 84 kommuner i regionen. Ideelt sett burde Lade BS hatt en slik avtale med flere av disse. Samarbeidet med mellom Namsos og Lade BS regner vi som en mal å arbeide etter.