Utskrift

Barn, ungdom og familie

Skrevet av LBS. i kategorien LBS

c_633_366_16777215_00___images_Illustrasjonsbilder_barn_og_unge.jpg

Avdeling for gravide og småbarnsfamilier (AGS)

Avdelingen gir et tilbud til gravide i alle faser av svangerskapet, og til familier med barn i førskolealder. Gravide tas imot både til frivillig innleggelse og etter § 10.3 i Lov om Helse- og omsorgstjenester i kommunene (tvang). Innleggelse av gravide kan være både med og uten partner. Vi gir et tilbud til mennesker med ulike former for rusmiddelproblem, og vi har tro på at det er viktig å gi et langsiktig og individuelt tilpasset behandlingstilbud. Behandlingen ved avdelingen er helhetlig ved at den omfatter individual-, par og gruppesamtaler, samspillsveiledning, hjelp med økonomi, fysisk aktivitet, samt omfattende miljøterapi. Avdelingen har et eget poliklinisk tilbud før og etter innleggelse. AGS tilbyr også dagbehandling spesielt rettet mot barn, ungdom og foreldre/ pårørende som har erfaring med rus i familien eller i nære relasjoner.

Dagtilbudet

Barn og ungdom som pårørende har behov for arenaer hvor barnets/ ungdommens tanker og bekymringer blir hørt, møtt og sett (jfr Helsepersonelloven § 10.a).

Formålet med tilbudene:

  • Anerkjennelse og bekreftelse på egne følelser og tanker
  • Bearbeide opplevelser gjennom nye perspektiver på egne opplevelser
  • Skape sammenhenger i egen historie
  • Tilbudet kan gis individuelt, i gruppe eller gjennom familiesamtaler

Individuelt tilbud til barn/ ungdom:

Mange barn og ungdommer uttrykker at det er vanskelig å snakke om rusmiddelproblematikk i familien eller i nære relasjoner, og de holder inne de tunge tankene og følelsene. Det fører til at barna/ ungdommene ofte blir ensomme med sine bekymringer, de får belastinger i form av søvnproblemer, relasjonsvansker, angst, lavt selvbilde m.m.. Barn/ ungdom med slike erfaringer trenger å møte voksne som forstår deres situasjon og kan hjelpe dem til å finne måter å håndtere eller bearbeide erfaringene på.

Det gis individuelt tilbud med alderstilpassede samtaler med barn/ ungdom i samråd med foreldrene. Hvor mange samtaler det er behov for vurderes kontinuerlig. Gjennom tilbudet blir det kartlagt om barnet/ ungdommen skal fortsette i gruppetilbud eller henvises videre til andre instanser. Deltakelse i samarbeidsmøter når det er nødvendig.

Gruppetilbud til barn, ungdom, foreldre/ pårørende:barndomsvenn%20trygg%20gutt%2018.jpg

AGS tilbyr grupper for barn og ungdom i alderen 8-16 som har en i familien som er/har vært rusmiddelavhengig. Gruppesammensetningen er alderstilpasset.

Barn og ungdom som har vokst opp med, eller har levd tett på rusmiddelproblematikk, tror ofte at de er alene med disse erfaringene. Tilbudet vi kunne gi barna/ ungdommene anledning til å møte andre som har eller har hatt lignende erfaringer, og de vil få muligheten til et fellesskap hvor tanker og følelser kan deles med andre. De vil kunne lære av hverandres erfaringer og oppleve mestring gjennom ulike aktiviteter.

Foreldre/ pårørende trenger også en arena der de får møte andre og dele bekymringer de har knyttet til de skadevirkningene deres barn/ ungdom har blitt utsatt for gjennom rusmiddelproblematikk i nære relasjoner. Tilbudet vil kunne gi anledning til å lære mer om reaksjoner/ symptomer barna/ ungdommene kan ha i forhold til hva de har vært belastet med, i tillegg til en nærmere forståelse av hva barna/ ungdommene trenger for å bli tryggere og få en bedre psykisk helse.

Gruppetilbudet tilbys på ettermiddagstid på tirsdager i lokalene til Barnas stasjon, Olav Tryggvasonsgate 31. Egen plan med datoer for høst- og vårsemester. Det kan være grupper for kortere eller lengre tidsrom. Behovet for utvidet tilbudet blir vurdert underveis.

Familiesamtaler:

Det er oftest slik at rusmiddelproblematikk blir en «familiehemmelighet», og at medlemmene i familien ikke får snakket om de viktige hendelsene som oppleves som belastende i hverdagen. Barna/ ungdommene er den svakeste part i denne sammenhengen, da de er avhengig av at foreldre/ pårørende involverer dem i viktige hendelser i deres liv. Tilbudet skal gi foreldre/ pårørende anledning til å snakke åpent om rusmiddelproblematikken, dele opplevelser med hverandre, ta andre medlemmers perspektiv og bryte noen mønster slik at familien kan bli en trygg arena for barna/ ungdommene.

Familiesamtaler avtales og tilpasses etter behov.

Kontaktinformasjon: 95241221 eller barn.ungdom@ladebs.no

Tilbudet drives av personale med lang erfaring med samtaler med barn og ungdom, samt voksne med rusproblematikk. De har kompetanse innen familieterapi, spesialpedagogikk og nettverk.