Utskrift

Pasientrettigheter

Skrevet av LBS. i kategorien LBS

Rett til helsetjenester for rusmiddelmisbrukere
 
Rusmiddelmisbrukere har fra 1. januar 2004 rettigheter etter pasientrettighetsloven, på lik linje med alle andre pasientgrupper. Disse rettighetene er: 

  • Rett til behandling for sitt rusmiddelmisbruk
  • Rett til å få sin helsetilstand vurdert innen 30 virkedager
  • Rett til å få fornyet vurdering
  • Rett til å velge hvor en ønsker behandling for sitt rusmiddelmisbruk
  • Rett til å få utarbeidet en individuell plan
  • Rett til å få dekket reiseutgifter, også når en benytter muligheten til å velge behandlingssted
  • Rett til medvirkning og informasjon
  • Rett til innsyn i sin journal

Rett til å klage til helsetilsynet dersom en mener rettighetene ikke er ivaretatt

Når pasientrettighetsloven gjelder for rusmiddelmisbrukere innebærer det også at bruker-og pasientombudsordningen omfatter rusbehandling.
Videre betyr dette at reglene om samtykke etter pasientrettighetsloven gjelder denne gruppen pasienter.
 

AKTUELLE LENKER:

Bruker- og pasientombudet

Helsetilsynet