Utskrift

I SENTRUM STÅR ET MENNESKE!

Skrevet av Lade BS. i kategorien LBS

c_633_366_16777215_00___images_AGS_barnas_stasjon_2.jpg

Blå Kors er en felleskristen, diakonal organisasjon. Blå Kors forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid. Ved siden av et forebyggende og holdningsskapende arbeid driver Blå Kors 41 diakonale virksomheter i 15 fylker. Organisasjonen har 2.934 medlemmer (pr 1.1.2011). Etter 2008 er Blå Kors i tillegg blitt en paraplyorganisasjon for 28 landsomfattende kristne organisasjoner og trossamfunn.

Blå Kors-magasinet RUSFRI kan du lese ved å klikke på denne linja.

Over 1000 mennesker har sitt daglige arbeid i Blå Kors. Organisasjonen søker å etablere og videreutvikle en rekke forskjellige tiltak for mennesker med rusrelaterte problemer, blant annet rehabiliteringstiltak, oppfølgingstiltak, bo- og omsorgstiltak, trenings- og attføringstiltak, avrusningstiltak, krisesentre og videregående skoler. Blå Kors-virksomheter finnes i Aust- og Vest-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Akershus, Oslo, Oppland, Hedmark, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag.

En 15 minutters film fra januar 2016 presenterer hele Blå Kors. Klikk her og SE

Fagmiljø
Blå Kors har fagmiljø som er tilpasset den aktuelle målgruppen ved de forskjellige virksomhetene. De ulike behov hos brukerne søkes dekket i nært samarbeid med relevante private og offentlige instanser. Ved alle Blå Kors’ virksomheter markeres den kristne verdiforankringen.

Blå Kors utgjør et landsomfattende nettverk som bidrar til å hjelpe rusbrukere og deres pårørende til et bedre liv. Behovet for ulike typer støtte og oppfølging er stort hos mange etter at et behandlingsopplegg er gjennomført, og tilbudene varierer fra sosiale treffpunkt i rusfrie miljøer til ulike typer praktisk drahjelp. Aktuelle tilbud kan for eksempel være bo- og arbeidsforberedende trening eller opplæringstilbud gjennom egne videregående skoler.

Frivillige nettverk
Mange av medlemmene i Blå Kors er engasjert i forskjellige typer frivillig arbeid. Familier med rusproblemer får på ulike måter hjelp, for eksempel gjennom tiltak av typen «Barnas Stasjon» og ferietilbud for foreldre og barn fra hjem med rusproblemer. Ved hjelp av frivillige drives også kontaktsentre og kafeer som fanger opp dem som faller utenfor det offentlige hjelpeapparat. Lokale Blå Kors-foreninger finnes på ulike steder i landet.

Gjennom et nettverk av frivillige og ved ulike tiltak både innenfor og utenfor virksomhetene, bidrar Blå Kors til at de som ønsker det kan delta i et sosialt fellesskap basert på kristen tro og kameratskap. Våre medlemmer bidrar også økonomisk til Blå Kors sitt arbeid. Gjennom større prosjekt som «Rusmidler – Oppvekst – Kirke» (ROK) arbeider Blå Kors for å forebygge rusproblemer ved å redusere forbruket av rusmidler i Norge.

Blå Kors Norge støtter og samarbeider med en rekke andre Blå Kors-organisasjoner i Afrika, Asia og Sør-Amerika gjennom Blå Kors Internasjonale Forbund (IFBC). IFBC har sitt hovedkontor i Sveits.

Tidligere direktør ved Lade BehandlingsSenter Blå Kors, Jan Elverum (bildet), er i dag generalsekretær i Blå Kors Norge. Han begynte i denne stillingen sommeren 2011.

c_633_366_16777215_00___images_PersonerLade_jan_elverum_650.jpg