Utskrift

Henvisning til LBS

Skrevet av LBS. i kategorien LBS

lade%20bs%20komp.jpg

Pasienter som har behov for rusbehandling, kan søkes til behandling ved Blå Kors Lade Behandlingssenter ( LBS) ved å sende henvisning til:

St. Olavs Hospital
Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin
Postboks 3250, Sluppen
7006 Trondheim
 

De som kan henvise er:

 • Fastlegen (eventuelt legevakt)
 • Sosialtjeneste/NAV
 • Andre enheter i spesialisthelsetjenesten

Pasienter som allerede er i behandling innen tverrfaglig spesialistbehandling (TSB) kan viderehenvises av ansvarlig behandler/insttitusjon til behandling ved LBS.

Ved behov for avrusning/abstinensbehandling som øyeblikkelig hjelp, kan pasient eller pårørende henvende seg til Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs Hospital. Se kontaktinfo på deres hjemmeside. Ved behov for avrusning/abstinensbehandling som ledd i et planlagt behandlingsforløp i Tverrfaglig spesialistbehandling (TSB) kreves alltid skriftlig henvisning.

Henvisningen skal inneholde relevant informasjon knyttet til:

 • En tydelig beskrivelse av rusproblemet: Rusprofil/bruksmønster; konsekvenser for helse, sosial situasjon og livsmestring; historikk og  aktuell situasjon/tilstand.
 • En god anamnese som redegjør for aktuelle problem/lidelser
 • Informasjon om familie og sosial forhold
 • Resultat av relevante utredninger og undersøkelser
 • Hva som er prøvd av tiltak/behandling tidligere i første- og andrelinjetjenesten
 • Uttalelse fra fastlege, sosialtjeneste m.fl.
 • Status om individuell plan
 • Forslag til og/eller ønske om type tiltak

Pasienter som henvises til behandling i TSB, har krav på å få gjort en tverrfaglig vurdering av sin rettighet i forhold til å få rusbehandling, jfr. Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-2.

Pasientens rettighet til og prioritering for rusbehandling vurderes ut fra henvisningen og informasjon innhentet gjennom kontakt med pasient og/eller henviser. Beslutning om pasientrettigheter og prioritering skal senest fattes innen ti virkedager for pasienter under 23 år og 30 virkedager for pasienter over 30 år. Vurderinger foretas ut fra aktuelle kriterier i helselovgivningen og Prioriteringsveileder for Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk.

Vurderingen kan ha tre utfall:

 • Pasienten har behov for rusbehandling og status som prioritert pasient (rettighetspasient) med rett til å få behandling innen en fastsatt individuell behandlingfrist
 • Pasienten har behov for rusbehandling og status som ikkeprioritert pasient. Pasienten har ikke rett til å få behandling innen en fastsatt individuell behandlingfrist, men skal ikke vente lenger på behandlingsstart enn det som er forsvarlig.
 • Pasienten får avslag i forhold til pasientrettighet i TSB. Det anbefales behandling i andre deler av spesialisthelsetjenesten eller vurderes at behandling/oppfølging i kommunale tjenester er tilstrekkelig bistand.

Pasienten skal ha skriftlig melding om beslutningen som fattes i Tverrfaglig vurderingsteam. Henvisende instans får kopi av dette tilbakemeldingsbrevet.  I brevet vil det opplyses om klagemuligheter i forhold til beslutningen om rettighetsstatus m.m.

Rusbehandling er tverrfaglig og pasientens medvirkning er viktig før, under og etter behandling i TSB. For de fleste pasientene er det ønskelig at pasientens målsetting og tiltak fra alle hjelpeinstanser/støttespillere samles i en individuell plan (IP) som utarbeides før/i forbindelse med at pasienten henvises til TSB. Den individuelle planen bør beskrive tiltak i forberedelsesfasen før oppstart i TSB, samarbeid/samhandling under behandlingen i TSB og den situasjonen/de tiltakene som skal være på plass før avslutning av behandlingen i TSB. Pasientens behandlingsplan i TSB må bygge på og følge opp det som er nedfelt i pasientens IP.