Utskrift

Retten til helsehjelp kan bli svekket

Skrevet av Tor-Steinar Jorem. i kategorien Aktuelt

gravid%20som%20drikker%20b.jpg
"I rusfeltet har pårørende hatt rett til helsehjelp for egen del i en årrekke. Rusklinikker over hele landet har utviklet flere behandlingstilbud til partnere, voksne barn av rusmisbrukere, søsken og andre som er belastet.

I forslag til ny prioriteringsveileder for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er pårørendes rett til helsehjelp i ruspoliklinikkene borte med et pennestrøk."


Åse Prestvik, Lade Behandlingssenter, Blå Kors, Helga Melkeraaen, Lærings-og mestringssentret, Avdeling for rus og avhengighet, St Olav Hospital, Hilde Evensen Holm, Kompetansesenter rus-region sør/Blå Kors har sammen skrevet denne kronikken som står på trykk i Aftenposten 24. juni 2015


Store menneskelige kostnader
Mange pårørende til rusavhengige blir sykmeldt og får store helseplager. Dette er uttrykk for en maktesløshet i møte med et tilsynelatende uangripelig monster. Kostnadene er store, menneskelig og økonomisk.

En revidert utgave av prioriteringsveilederen for tverrfaglig spesialisert rusbehandling var nylig på høring. Her er pårørende utelatt. Vi frykter at om den foreslåtte endringen blir gjennomført, svekkes pårørende til rusavhengige sin rett og tilgang på helsehjelp for egen del. Dersom pårørende skulle miste mulighet til behandling i rusfeltet, vil familier med rusproblemer møte et oppsplittet hjelpeapparat.

Forskjell på involvering og helsehjelp
Det går et viktig skille mellom involvering av pårørende i den rusavhengiges behandlingsprosess, og tilbud om helsehjelp til pårørende som en selvstendig behandling med egen journal og behandlingsplan. Forskning og erfaring viser at begge deler kan ha avgjørende positiv betydning for den som ruser seg og den som blir berørt og er pårørende.

Pårørende er ikke en homogen gruppe. For noen blir belastningene så store at det går på helsa løs. Det dreier seg om barn i ulike aldre, foreldre, partnere, søsken og andre berørte som blir syke eller står i fare for å bli det. Det er over flere tiår tilbudt behandling til pårørende av rusavhengige, og utviklingen har vært positiv ved at behandlingstilbudet er blitt mer differensiert og tilgjengelig.

En maktesløs posisjon
Rusklinikker over hele landet tilbyr poliklinisk samtalebehandling til pårørende med egen journal og behandlingsplan. Denne behandlingen er gitt uavhengig av om den som ruser seg er i behandling, og uten at pårørende er prisgitt de rusavhengiges samtykke og svingende motivasjon for behandling. Rett til behandling for egen del innebærer en viktig maktforskyvning i en maktesløs situasjon for pårørende.
Tar vi oss råd til å fjerne pårørende som tilstandsgruppe i prioriteringsveilederen for TSB og flytte syke pårørende inn i psykisk helsevern?

Vi frykter at de pårørende ikke vil være konkurransedyktige i kampen om tilgang på hjelp i et allerede presset psykisk helsevern. Vi mener at foreslåtte endringen innebærer et faglig, økonomisk og politisk feilgrep som krasjer med nyere forskning, faglitteratur og intensjonene om samhandling, brukermedvirkning og rusbehandling som er kommet de senere årene.