Utskrift

Mye å rette på – mye er bra

Skrevet av Tor-Steinar Jorem. i kategorien Aktuelt

c_633_366_16777215_00___images_Illustrasjonsbilder_selvmordsfare.jpg
I september 2014 gjennomførte Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten en spørreskjemaundersøkelse blant alle pasienter som var innlagt for rusbehandling i døgnavdelinger i hele landet.

Her oppsummerer seniorkonsulent/psykologspesialist ved LBS Trond Andreassen (bildet nederst i saken) sine inntrykk av undersøkelsen:


De som var innlagt på en spesiell dag, besvarte 51 spørsmål om egen helsesituasjon og erfaringer med den behandlingen de var i gang med.

Pasienter ved alle døgnavdelingene ved Lade Behandlingssenter, unntatt Avrusingsavdelingen, deltok i denne undersøkelsen. Svarprosenten ved LBS var 72 prosent.

En av konklusjonene var at pasientene ved LBS hadde noe større utfordringer i forhold til fysisk og psykisk helse enn gjennomsnittet for alle pasientene.

På landsbasis ga pasientene uttrykk for at de hadde positive opplevelser med måten de ble tatt imot på ved institusjonen. Pasientene ved LBS var gjennomgående mer fornøyd enn gruppa som helhet. Hele 93 prosent av pasientene våre svarte at de følte seg trygg i stor grad eller i svært stor grad, mens tilsvarende tall på landsbasis var 43.

De områdene der pasientene påpekte behov for store forbedringer var:

•    Nok tid til samtaler og kontakt med behandlerne/personalet
•    Utbytte av behandling i grupper eller med medisiner
•    Informasjon om og innflytelse på behandlingen
•    Behandling tilpasset pasientens behov
•    Hjelp med fysiske eller psykiske plager
•    Tilfredsstillende tilgang til psykolog eller lege
•    Aktivitetstilbudet ved institusjonen
•    Muligheten for privatliv
•    Forberedelse til tiden etter utskrivning
•    Samarbeid med pårørende
•    Oppfølging/ettervern etter utskrivning og hjelp fra kommunen
•    Opplevd kvalitet på og utbytte av behandlingen

I forhold til disse forbedringsområdene var pasientene ved LBS noe mer fornøyd enn landsgjennomsnittet. Det var ingen områder der LBS skåret betydelig under gjennomsnittet.

På spørsmålet: «Opplever du at behandlerne/personalet har forberedt deg på tiden etter utskrivning?» svarer 45 prosent av pasientene ved LBS at det var gjort i stor grad eller i svært stor grad. I gruppa som helhet svarte 34 prosent det samme.

I forhold til spørsmålet: «Opplever du at behandlerne/personalet har tilrettelagt for videre behandling for tiden etter utskrivning?» var svaret i stor grad eller i svært stor grad i 40 prosent av svarene fra LBS mens landsgjennomsnittet var 34 prosent.

14 prosent av pasientene ved LBS har i stor grad eller i svært stor grad fått tilfredsstillende hjelp fra kommunen de bor i. På landsbasis var svaret 22 prosent. Dette viser viktigheten av å videreutvikle samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og de kommunale tjenestene til ruspasienter.

Både på landsbasis og blant pasientene ved LBS svarer 65 prosent at de har hatt et stort eller svært stort utbytte av behandlingen. Blant pasientene ved LBS opplevde 71 prosent at behandlerne/personalet hadde forstått deres situasjon. I gruppa som helhet svarte 56 prosent det samme. I forhold til om behandlingen var tilpasset pasientens behov opplevde 64 prosent ved LBS og 49 prosent på landsbasis at dette skjedde i stor grad eller i svært stor grad.

Hovedinntrykket fra denne pasienterfaringsundersøkelsen er at institusjonene i rusfeltet gjennomgående har en høy etisk standard og ivaretar pasientene på en trygg og respektfull måte. Det pasientene etterlyser er mer meningsfullt innhold i behandlingen, mer tilgang til og kontakt med fagfolk og mer fokus på og oppfølging i livet etter institusjonsbehandlingen.

Pasientene ved LBS er gjennomgående noe mer fornøyd med tilbudet enn landsgjennomsnittet, men vi må fortsatt jobbe med utvikling av behandlingsinnholdet, forberedelsen til livet utenfor institusjon og samhandlingen med kommunale tiltak om ivaretakelse av pasientens livssituasjon og behandling.

c_633_366_16777215_00___images_PersonerLade_Trond_Andreassen_komp.jpg