Utskrift

Blå Kors etterlyser ambisjoner

Skrevet av LBS. i kategorien Aktuelt

c_633_366_16777215_00___images_PersonerLade_jan_elverum_650.jpg


I dag kom endelig stortingsmeldingen om alkohol, narkotika og doping. Blå Kors etterlyser et økt ambisjonsnivå hos regjeringen, men gleder seg blant annet over pårørende-fokuset i meldingen.

TEKST: STEINAR GLIMSDAL, BLÅ KORS - FOTO: tsj

Klikk her for å lese hva departementet skriver om meldingen

– Norsk rusmiddelpolitikk virker, forbruket av alkohol og narkotika er lavt sammenlignet med andre land. Samtidig er det bekymringsfullt at forbruket av alkohol øker, og overdosetallene er for høye. Rusmiddelbruk er ikke bare skadelig for den som ruser seg, men går i stor grad utover andre. Vi kaller det for «passiv drikking», og vi vil ha et betydelig fokus på tiltak som ivaretar pårørende og tredjepart, sa helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen under presentasjonen i Oslo i dag.

REGJERINGEN VIL, i følge stortingsmeldingen, sette i gang levekårsundersøkelser som skal legges til grunn for videre tiltak overfor gruppen barn av rusmisbrukere. I tillegg vil regjeringen bygge på de gode erfaringene med tiltak som Familieforebyggende team i Vestre Viken HF og Nord-Trøndelag HF og opprette lignende tiltak i andre deler av landet. Kunnskapen om forebygging av rusmiddelskader hos barn skal styrkes.

– Blå Kors er svært tilfreds med disse signalene.  De er svar på underfokuserte behov, sier generalsekretær i Blå Kors (og tidligere direktør på LBS) Jan Elverum i en kommentar.


ELVERUM VISER TIL AT BLÅ KORS ved hjelp av TV aksjonsmidler fra 2008 har utviklet velfungerende tiltak som «Kompasset» og «Barnas Stasjon». Disse tilbudene, som i dag drives på ti  forskjellige steder i landet, mener han skulle være midt i blinken med tanke på satsningen overfor barn som er belastet med foreldres rusproblemer. 

c_633_366_16777215_00___images_Illustrasjonsbilder_jente_med_blondt_hr_625.jpg
Kompasset virker, hevder Jan Elverum, generalsekretær i Blå kors Norge


– Vi etterlyser muligheter for å drive disse sentrene etter at TV-midlene tar slutt. Nylig så Helse Sør-Øst nei til Blå Kors’ søknad om å ta inn Kompasset Oslo som en del av spesialisthelsetilbudet i regionen. Vi venter spent på at de gode intensjoner følges opp av penger fra det offentlige, understreker Elverum som hilser velkommen regjeringens satsning for å redusere konsekvensene av «passiv drikking»:

– Rusfrie soner og satsning på «Hvite uker» er en del av en virkemiddelpakke som Blå Kors vil stille seg bak for å redusere de individuelle, relasjonsmessige og samfunnsmessige konsekvensene av alkoholbruk, sier han.

BLÅ KORS-GENERALEN ETTERLYSER EN STOROFFENSIV for å forebygge rusproblemer i norsk arbeidsliv. En satsning som vil kunne ha svært stor effekt målt i antall tapte leveår og økt helse for både for den med misbruksproblemer og for pårørende. Elverum viser i den sammenheng til Blå Kors’ «Raskere Tilbake»-tilbud som særlig vektlegger kort responstid fra spesialisthelsetjenesten og et aktivt og tett samarbeid med pasientens arbeidsgiver som viktige suksesskriterier.

– Vi bør få en større mulighet for å satse her. «Raskere Tilbake» vil samtidig kunne danne en mal for arbeidet både i offentlige og private helseinstitusjoner, sier Elverum. Han foreslår en systematisk utprøving med tilknyttet evaluering av denne typen tilbud i alle regioner.

– I RUSMELDINGEN TILKJENNEGIS en sterk erkjennelse av utfordringene innen arbeidsliv og utdanning. Men hvor er ambisjonene og tiltakene? spør Elverum. – Helsedirektoratet skal i samarbeid med de regionale kompetansesentrene for rusfeltet og AKAN prøve ut og tilgjengeliggjøre kunnskapsbaserte metoder innen forebygging og tidlig intervensjon. Vi etterlyser sterkere ambisjoner om å nå arbeidstakere i en tidlig fase av misbruksutviklingen, sier han.

REGJERINGEN VIL SIKRE ANSVARLIG ALKOHOLHÅNDTERING blant annet ved å øke kravene til kommunenes kontroll av steder med skjenkebevilling. Samtidig vil regjeringen beholde dagens normal- og maksimaltider, forsikrer helse- og omsorgsminister Strøm-Erichsen.

En egen strategi mot overdoser skal bidra til å redusere overdosedødsfall, i følge helseministeren.
– Men det vil ikke bli innført prøveordning med heroinassistert behandling på det nåværende tidspunkt, forsikrer hun.

REGJERINGEN SKAL I FØLGE MELDINGEN fortsatt føre en restriktiv alkohol- og narkotikapolitikk og foreslår kriminalisering av besittelse og bruk av dopingmidler.

– Vi stusser over regjeringens vegring mot å innføre ansvarsmerking på alkoholholdig drikke særlig rettet mot gravide.  Det er innført et budskap om nulltoleranse for alkohol under svangerskap, men fordi det ikke finnes «erfaringsbasert kunnskap» blir Regjeringen veldig opptatt av å vente på eventuelle EU-direktiv når det gjelder denne typen merking. Norge har da tradisjon for å prøve ut virkemidler som vi mener kan ha effekt – og som i neste omgang blir kunnskap, understreker Elverum.